Objectius

– Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general a les mares i pares, tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació en general

– Promocionar socialment la igualtat per a tots els alumnes del Col·legi La Salle, de Santa Coloma de Farners

– Assistir a les mares i pares dels alumnes en l’exercici del seu dret per tal de rebre informació del Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farnersen els nivells sostinguts amb fons públics

– Promoure la representació i la participació de les mares i pares dels alumnes en el Consells Escolars dels nivells concertats i altres òrgans col·legiats

– Facilitar la col·laboració del Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farners en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn

– Col·laborar en les activitats educatives del Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farners i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extra-escolars o de serveis

– Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des del vessant cultural, religiós, com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar

– Promoure i realitzar tota mena d’activitats físico-esportives

– Col·laborar en la bona marxa del Col·legi La Salle de Santa Coloma de Farners d’acord amb el Caràcter Propi del centre, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Intern

– Ajudar al col·legi en la seva especial i correcta funció educadora, col·laborant dins de les possibiltats de l’Associació perquè estigui dotat dels mitjans necessaris per al seu desenvolupament

– Completar la formació cultural, moral i social dels alumnes en les activitats de caràcter cultural, artísitc, esportiu i recreatiu

– Col·laborar amb altres Associacions i  Federacions de La Salle així com altres Associacions i Federacions que comparteixin els objectius abans anomenats